05/08/2021 15:46:35 215 lượt xem

Mời các Công ty, Doanh nghiệp thẩm định giá trang bị sách tiếng Anh cho thư viện trường phổ thông

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các Công ty, Doanh nghiệp thẩm định giá tài sản có đủ điều kiện đăng ký và báo giá tham gia thực hiện thẩm định giá trang bị sách tiếng Anh trang bị cho thư viện trường phổ thông với dự toán tạm tính: 2.244.700.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm ngàn đồng).

1. Tổ chức yêu cầu thẩm định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274.3822375                 Fax: 0274.3838771

2. Tài sản yêu cầu thẩm định giá: Sách tiếng Anh mới 100%.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở lập dự toán, lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo quy định.

4. Địa điểm tiến hành thẩm định giá: tỉnh Bình Dương.

5. Thời gian tiến hành thẩm định giá: tháng 8/2021.

6. Tài liệu kèm theo: danh mục trang bị sách tiếng Anh cho thư viện trường phổ thông thẩm định giá và mô tả chi tiết.

7. Yêu cầu cấp chứng thư: 04 bản chính bằng tiếng Việt.

Thời gian phát hành và nhận lại yêu cầu báo giá: từ ngày 05/8/2021 đến trước ngày 09/8/2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Lượt truy cập hôm nay: 648
Lượt truy cập tháng 1: 151.852
Lượt truy cập năm 2022: 151.852
Tổng số lượng truy cập: 972.564