11/11/2021 20:38:35 4.863 lượt xem

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 792/KH-SGDĐT ngày 06/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-SGDĐT ngày 11/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022 thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau:

I. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành GDĐT phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được thông báo tuyển dụng của từng vị trí việc làm (xét nguyện vọng 1 trước theo từng vị trí việc làm của từng cấp học, rồi mới xét đến nguyện vọng 2).

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm của vòng 2 điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

II. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ TẬP SỰ

1. Hợp đồng làm việc

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Chế độ tập sự

Người trúng tuyển viên chức thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Mục 6 Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đối với những trường hợp được miễn chế độ tập sự theo quy định sẽ được xem xét xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

III. KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

1. Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022 được niêm yết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Danh sách kết quả tuyển dụng của thí sinh được sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.

2. Tra cứu kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022 tại địa chỉ:

http://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-thi-khac.html

IV. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “Đơn vị” trong danh sách ghi là “chọn nhiệm sở” thì người trúng tuyển phải có mặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 00, ngày 19/11/2021 để tiến hành chọn nhiệm sở công tác.

Người trúng tuyển phải trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

Người trúng tuyển sau khi chọn được nhiệm sở công tác phải có mặt tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 00, ngày 25/11/2021 để nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác.

2. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “Đơn vị” trong danh sách ghi cụ thể tên đơn vị thì người trúng tuyển phải có mặt tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vào lúc 08 giờ 00, ngày 25/11/2021 để nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác.

3. Sau khi nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác, tất cả thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022 phải thực hiện ký hợp đồng làm việc với Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức và hoàn chỉnh hồ sơ viên chức theo quy định.

(Ghi chú: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.)

Thông báo này được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương và niêm yết tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương./.

Tệp đính kèm: Thông báo số 2008/TB-HĐTD

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Lượt truy cập hôm nay: 2.116
Lượt truy cập tháng 1: 165.360
Lượt truy cập năm 2022: 165.360
Tổng số lượng truy cập: 986.072