15/11/2021 13:38:20 923 lượt xem

Thông báo thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-SGDĐT ngày 12/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch Thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương như sau:

1. Mục đích

a) Phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và ngành Giáo dục và Đào tạo.

b) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm công chức quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức quản lý.

2. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

2.1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

a) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển và đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2.1 này được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại điểm a khoản 2.1 này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

b) Công chức, viên chức không công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản 2.1 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức và thời gian công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển.

2.2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

a) Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và có thể không phải là đảng viên) được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản 2.2 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ.

3. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

a) Quyền của người tham gia dự tuyển

- Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

- Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày đề án.

- Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi đạt kết quả thi tuyển được cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển thông qua.

b) Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

- Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và hồ sơ đăng ký dự tuyển

4.1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển quy định.

b) Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị-hành chính trở lên.

- Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương, đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (chứng chỉ A2, B…).

c) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ:

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đảm bảo không vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng); đáp ứng cụ thể của chức danh thi tuyển phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nếu chưa là đảng viên phải được thẩm tra kết luận đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng; hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian 01 năm liền kề (tính đến năm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý) được cấp có thẩm quyền xác nhận.

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

- Đã qua thực tiễn công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ đủ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm xem xét, bổ nhiệm.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

4.2. Số lượng, vị trí cần tuyển

- Số lượng cần tuyển: 01 người.

- Vị trí cần tuyển: Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

- Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ý kiến thẩm tra lý lịch của cấp ủy cùng cấp.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến ngày 07/12/2021.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Tầng 10, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

6. Nội dung và hình thức thi tuyển

6.1. Thi viết

a) Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành Giáo dục và Đào tạo; hiểu biết nghiệp vụ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành. Đề thi viết gồm 02-03 câu thuộc nội dung 10 nhóm chuyên đề sau:

- Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam.

- Lý luận về hành chính nhà nước, nhà nước pháp quyền XHCN.

- Hệ thống văn bản hành chính nhà nước.

- Chính sách công và quyết định hành chính.

- Quản lý nguồn nhân lực, cải cách công vụ.

- Kinh tế thị trường XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Cải cách hành chính.

- Chính phủ điện tử.

- Văn hóa công sở.

- Chủ trương, quan điểm, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

b) Thời gian thi viết là 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.

c) Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

d) Người dự tuyển được quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả chấm thi.

6.2. Thi trình bày đề án

a) Nội dung thi trình bày đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành, cơ quan Giáo dục và Đào tạo và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

b) Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 60 phút đến 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

c) Điểm thi trình bày đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển./.

Nội dung văn bản

Thông báo thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Số hiệu văn bản

2010/TB-SGDĐT

Ngày ban hành

12/11/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

1. Thông báo số 2010/TB-SGDĐT

2. Đơn đăng ký dự thi

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Lượt truy cập hôm nay: 2.238
Lượt truy cập tháng 1: 165.360
Lượt truy cập năm 2022: 165.360
Tổng số lượng truy cập: 986.072