06/05/2021 11:49:02 1.243 lượt xem

1. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở GDĐT

Chức vụ:  Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.825.793             E-mail: hangntn@sgdbinhduong.edu.vn

* Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục;

- Tổ Đề án Ngoại ngữ.

* Tham gia các Ban, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

* Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác