01/06/2021 10:45:51 1.255 lượt xem

Hội nghị thông tin thời sự quý I năm 2021

Đồng thời nhằm giúp cán bộ đảng viên kịp thời nắm bắt thông tin hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong nước và quốc tế trong thời gian qua và định hướng các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý I năm 2021.

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác