Ngày Thông báo
21/03/2022 Quyết định về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương
27/10/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học
27/10/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở GDĐT
27/10/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX gói thầu Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
27/10/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT/HSYC và thẩm định KQLCNT
27/10/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX
29/09/2021 Thông báo Phê duyệt báo cáo tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
29/09/2021 Thông báo Quyết định Phê duyệt bảng tổng hợp nhu cầu "mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo"
17/08/2021 Thông báo mời các Công ty, Doanh nghiệp thẩm định giá trang bị sách tiếng Anh cho thư viện trường phổ thông
21/06/2021 Mời các Công ty, Doanh nghiệp thẩm định giá gói thầy mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
11/05/2021 Báo giá trang thiết bị giáo dục năm 2021
18/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tập trung đợt 2 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo"
04/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tập trung năm 2020 đợt 2 của ngành Giáo dục và Đào tạo"
06/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020 đợt 2 cùa ngành Giáo dục và Đào tạo
19/10/2020 Thực hiện đăng ký mua sắm tập trung trang thiết bị ngành giáo dục
03/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tập trung năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo"
26/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt Bảng tổng hợp nhu cầu "Mua sắm tập trung năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo"
25/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo"
04/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt Bảng tổng hợp nhu cầu "Mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo"
05/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo"

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác